Stadgar

 

 

Stadgar för Frihetskyrkan – 2011-09-08

§1 Frihetskyrkan

1. Frihetskykan är ett kristet trossamfund, en rikstäckande församling och en gemenskap av människor som är älskade av Gud.

2. Styrelsen fastställer kyrkans Grunddokument som anger dess identitet, uppdrag och tjänster.

3. Regelbundna gudstjänster hålls i hemmen samt under sommaren som friluftsgudstjänster.

§2 Församlingen i Frihetskyrkan

  1. Inträde i kyrkan sker genom anmälan. Inga troskrav ställs. Alla får vara med.
  2. Utträde sker genom medlemmens egen önskan.

§3 Internationella och ekumeniska relationer

1. Kyrkan kan besluta om tillhörighet till andra internationella och ekumeniska organisationer.

§4 Frihetskyrkans organ

I Kyrkan finns följande organ:

a) styrelse

b) årsmöte

c) språkrör

d) präst

e) revisorer

§5 Styrelsen

1. Styrelsen är kyrkans högsta beslutande organ där beslut fattas i samfundets angelägenheter. Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Det krävs enkel majoritet vid besluten. Den skall representeras av hälften kvinnor och av hälften män.

2. Årsmöte hålls årligen på plats och tid som meddelas av styrelsen.

3. Motioner insändes till styrelsen av medlemmar inför årsmötet.

§6 Årsmötets ärenden

Vid ärsmötet fattas besluten med enkel majoritet. Endast närvarande medlemmar har rösträtt.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Val av funktionärer för årsmötet

a) ordförande och en vice ordförande

b) en sekreterare

c) två justerare

2. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående verksamhetsår

4. Revisorernas berättelse

5. Fastställande av resultat- och balansräkning

6. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår

7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för närmast följande räkenskapsår

8. Fastställande av revisionsinstruktion för närmast följande räkenskapsår

9. Val av ledamöter i styrelsen

10. Val av revisorer

11. Ärenden som styrelsen framlägger för behandling

12. Inkomna motioner

§7 Språkrör och präst

1. Språkrör och tjänstgörande präst utses av styrelsen.

2. Präst som tjänstgör i Frihetskyrkan skall vara teol.kand och/eller prästvigd eller pastor i frikyrka samt ha kallelsen till denna uppgift.

§9 Räkenskaper och revision

1. Frihetskyrkans räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

2. Styrelsen skall för varje räkenskapsår upprätta verksamhetsberättelse för närmast föregående räkenskapsår och årsredovisning, som innehåller resultat- och balansräkning.

3. Årsredovisningen och räkenskaperna skall granskas av två revisorer utsedda på årsmötet.

4. Revisorerna skall i enlighet med revisionsinstruktionen löpande följa verksamheten. De skall efter granskning lämna revisionsberättelse till årsmötet samt ge förslag i fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om ansvarsfrihet för styrelsen.

§10 Firmateckning

Frihetskyrkans firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

§11 Stadgeändring

Stadgeändring kan ske på årsmötet efter beslut med minst 2/3 majoritet.

§12 Upplösning

Kyrkans upplösning kan ske efter beslut på årsmötet. Vid upplösning fördelas tillgångar på så sätt som sista årsmötet beslutar.